Het overmatig gebruik van dagcontracten voor interimmers moet stoppen

15/11/2021

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) staan voor belangrijke onderhandelingen over het inperken van dagcontracten voor interimmers. Het doel is om komaf te maken met het misbruik ervan. Het aantal dagcontracten is immers helemaal uit zijn voegen gebarsten en dit ondanks eerder afgesproken doelstellingen om het aantal te verminderen. Dit zorgt voor extreme onzekerheid bij interimmers.

Alhoewel dagcontracten op zich niet verboden zijn (maar wel aan strikte voorwaarden onderworpen) stellen we vast dat er al meerdere jaren buitenproportioneel gebruik van wordt gemaakt.  Tussen 2015 en 2020 waren de helft (!) van alle interimcontracten dagcontracten. In 2016, 2017 en 2018 waren er elk jaar ongeveer drie miljoen opeenvolgende dagcontracten. In 2019 en 2020 ging het telkens om minstens 2,5 miljoen, ondanks de coronacrisis.  Dat dagcontracten lang niet alleen gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen en deel uitmaken van een economisch model is ontegensprekelijk.

Dagcontracten resulteren in veel onzekerheid voor de betrokken interimmers. Zeker wanneer de dagcontracten elkaar gedurende een langere tijd opvolgen. Deze onzekerheid is niet alleen financieel van aard, maar ook sociaal en psychologisch. Bovendien resulteren dagcontracten vaak in het afwentelen van bepaalde kosten door de werkgever naar de sociale zekerheid (bv. in geval van ziekte of tijdelijke werkloosheid).   

Voor de vakbonden is het alvast cruciaal dat er een sterk mechanisme komt om het overmatige gebruik van dagcontracten een halt toe te roepen. Wij pleiten alvast voor:

  • De gebruiker dient duidelijk te motiveren waarom hij in de concrete omstandigheden gebruik maakt van dagcontracten en de reden voor het gebruik van dagcontracten moet worden vermeld in de arbeidsovereenkomst.
  • Een financiële bijdrage, ten laste van de gebruiker en ten voordele van de sociale zekerheid, nadat een bepaald aantal contracten werd gebruikt,
  • Een maximaal aantal toegelaten dagcontracten per interimmer bij dezelfde gebruiker gedurende een bepaalde periode. De carrousel van opeenvolgende contracten bij dezelfde gebruiker – af en toe onderbroken – om de regels inzake anciënniteit te ontlopen moet stoppen.
  • Meer en gerichte controles, zowel tijdens als voorafgaand aan het gebruik van dagcontracten. Sterkere en meer structurele samenwerking met de inspectiediensten is hier noodzakelijk.

Wij hopen op een constructieve houding van de werkgevers Federgon en het VBO om via gezamenlijk overleg te komen tot een sterk en duidelijk kader, waardoor het uit zijn voegen gebarsten gebruik van dagcontracten eindelijk – en conform de gemaakte afspraken – kan teruggebracht worden tot aanvaardbare proporties.


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract

© ABVV Interim