Privacy Policy

PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Dit privacy beleid heeft als doel u transparant mee te delen welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is.

Deze website is een informatieve website over diverse onderwerpen die verband houden met interimarbeid. 

Wij willen u de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van u verwerken.

Welke gegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens en gegevensverwerkingen die we uitvoeren. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk gebruikt en dienen geen andere doeleinden dan diegene die hier zijn opgesomd.

 • Voornaam
 • Naam
 • Adres: Straatnaam, huisnummer, postcode, stad
 • E-mailadres
 • Uw vraag en het door ons gegeven antwoord
 • Eventuele andere contextuele gegevens die u meedeelt

Welke verwerkingen doen wij met u gegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om bijvoorbeeld de volgende handelingen: verzamelen, invoeren, opslaan, afdrukken, ordenen, bewaren, gebruiken, doorsturen, vernietigen,...

Wat zijn de doeleinden van deze verwerkingen?

De vermelde verwerkingen dienen de volgende doeleinden:

 • Het u opsturen van door u gevraagde nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat,
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin,
 • Het aanbieden van downloadbare documenten, en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt
 • Informatie geven en ontvangen over interim materies,
 • Simulatie over je recht op eindejaarspremie (via onze applicatie),
 • Campagnes,
 • Communicaties,

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

U kan u steeds uitschrijven voor onze nieuwsbrief wanneer u wenst of u kan uw recht uitoefenen om gegevens te laten wissen.

Worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen en met wie wij een sluitende overeenkomst hebben afgesloten volgens de wettelijke voorschriften, ongeacht waar de verwerker is gehuisvest.

Deze verwerkers kunnen zijn:

 • Drukkerijen
 • Mailingplatformen           
 • Surveybedrijven
 • Communicatiebedrijven
 • Vakcentrales van de ABVV-groep (dit is enkel indien u aangeeft lid te zijn van één van deze centrales en dat uw vraag naar bijstand en/of informatie dit vereist)                   

Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzage in hebben.
 • Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen. (zie boven)
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk. (zie boven)
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.
 • Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag u op rekenen

U hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen.

Bovendien kan u kan te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, zich verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Heeft u vragen?

Contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming op dit email adres

info@abvv-interim.be

Tot slot

ABVV Interim, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” .

Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook bekend als “GDPR”)

Laatst aangepast op : 02/07/2018

© ABVV Interim