Hoe zit dat met betaald verlof als je pas bent afgestudeerd?

13/07/2018

Heb je je eerste job te pakken? Dan heb je volgend jaar misschien recht op jeugdvakantie. Werknemers of uitzendkrachten in de privésector hebben recht op minimum 4 weken betaalde vakantie per jaar, na twaalf maanden voltijds werken in een 5-dagenweek. Maar hoe zit dat met die betaalde vakantiedagen als je pas bent afgestudeerd?


Je hebt recht op jeugdvakantiedagen als je in het jaar dat je afstudeert minstens 1 maand ergens bent tewerkgesteld. Deze vakantiedagen kunnen worden opgenomen na de uitputting van de gewone betaalde vakantie. Dit gaat over maximum 4 weken.

Het aantal betaalde vakantiedagen wordt berekend op basis van je tewerkstelling in het jaar voordien. Omdat je als schoolverlater niet meteen een volledig jaar kunt werken, heb je slechts recht op een beperkt aantal betaalde vakantiedagen. Daarom bestaat er voor de (uitzend)schoolverlaters zoiets als jeugdvakantie. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je bent nog geen 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar. Dit is het jaar waarin arbeid wordt gepresteerd en dat recht geeft op dagen vakantie en vakantiegeld.
  • Je hebt je studies beëindigd of stopgezet in de loop van 2018.
  • Na de beëindiging van je studies moet je gedurende ten minste één maand verbonden zijn geweest door één of meerdere arbeidsovereenkomsten. Let op: een tewerkstelling als jobstudent telt hiervoor niet mee. Voor de openbare sector en het onderwijs gelden trouwens nog andere regels.

De uitkering bedraagt 65% van het gemiddelde dagloon dat je verdient voor je eerste opgenomen jeugdvakantiedag. Je moet wel eerst je gewone vakantiedagen opnemen en je mag geen andere inkomsten hebben tijdens je jeugdvakantiedagen. Het aantal jeugdvakantiedagen is gelijk aan 4 weken minus het aantal gewone vakantiedagen.

Belangrijke voetnoot: de jeugdvakantie kan enkel worden opgenomen tijdens een tewerkstelling als loontrekkende. Let op : als uitzendkracht krijg je meestal geen arbeidsovereenkomst voor de dagen dat je vakantie neemt. Concreet betekent dit dat je geen aanspraak zal kunnen maken op jeugdvakantie.

Jeugdvakantie is geen verplichting, maar een recht. De uitkering wordt vergoed door de RVA. Vergeet ze niet tijdig aan te vragen via: http://www.rva.be/nl/formulieren/c103-jeugdvakantie-werknemer.

Een voorbeeld: heb je recht op drie weken jeugdvakantie en neem je deze vakantie op in april (twee dagen), in juli-augustus (twee weken) en in december (de rest). Dan moet je je aanvraag doen in april.


terug naar overzicht

Lees meer over:

Gerelateerde artikelen:

© ABVV Interim